Code của một blogspot trắng là gì? Add thử xem nào?

Dưới đây là đoạn code để các bạn có thể add vào website để tha hồ chỉnh nhé. Code tay vô tư lự! haha

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″ ?>
<html lang=’vi’ prefix=’og: http://ogp.me/ns#&#8217; xmlns=’http://www.w3.org/1999/xhtml&#8217; xmlns:b=’http://www.google.com/2005/gml/b&#8217; xmlns:data=’http://www.google.com/2005/gml/data&#8217; xmlns:expr=’http://www.google.com/2005/gml/expr’&gt;

<b:skin><![CDATA[p{font-family: ‘Noto Serif’, serif;
line-height:30px;
}
]]></b:skin>
<b:section id=’main’/>

<head>
<meta content=’width=device-width, initial-scale=1′ name=’viewport’/>
<title>Website trắng!</title>

</head>
<body>

</body>

</html>

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s